e-commerce solution 0317 800 248

Termeni și condiții

Общи условия за ползване на Seliton / Summer Cart

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между "МИРЧЕВ ИДЕАС" ЕООД, със седалище и адрес на управление в Република България, град София 1784, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 37, ап. 29, ЕИК 131135125, с адрес за упражняване на дейността и кореспонденция гр. София 1784, ул. Михаил Тенев 12, Евротур Бизнес Център, ет. 5, офис 18, представлявано от Георги Мирчев - управител, наричано по-долу за краткост Mirchev Ideas или „Доставчик”, и всеки Ползвател на предоставяните от посоченото дружество Услуги. Тези Общи условия са достъпни за всички лица на сайт http://www.summercart.bg


 

ІІ. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 2. Посочените по-долу понятия и определенията им ще имат следното значение за целите на тези Общи условия, индивидуалните договори, сключени с Ползвателите и другите съставяни във връзка с предоставянето на Услугите документи (в това число, но не само, протоколи, фактури, писма, съобщения, кореспонденция и др.):

 1. Seliton или "Summer Cart" или Платформата – е платформа за създаване и поддържане на онлайн магазини за осъществяване на професионална и/или търговска дейност и представлява единство от софтуер, база данни, документация, дизайн, изображения, видео, лицензионни кодове, лицензионни файлове и други материали, включително всички обновявания, поправки, решения, постигнати в процеса на работа и подобрени или ограничени функционално версии на Платформата. Освен ако от текста не следва друго навсякъде където в тези Общи условия се упоменава Seliton или "Summer Cart" ще се има предвид Платформата като съвкупност от отделните й модули.

 2. Онлайн магазин” – е съвкупност от уеб страници, файлове и интерфейси създадени и поддържани чрез Платформата, които се използват от Ползвателя като средство за електронна търговия, което предоставя на Клиентите на Ползвателя информация за неговите Продукти и дава възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена, както и административен панел за управление на Платформата;

 3. Ползвател” – е пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, както и обединение на лица, осъществяващо професионална и/или търговска дейност, на което се предоставят Услугите по договор с Mirchev Ideas.

 4. Клиент” – лице посещаващо Онлайн магазина на Ползвателя.

 5. Продукти” – са стоки и/или услуги, информация за които е публикувана в Онлайн магазина на Ползвателя.

 6. Услуги” – включва услугите по създаване, съхранение и ползване на Онлайн магазин с определени функции, на база платформата Seliton (или за краткост услуга Онлайн магазин), услугата Хостинг, услугите по техническа поддръжка и други услуги включени в закупения от Ползвателя Пакет или предоставяни му по индивидуален договор с Доставчика;

 7. Профил на Ползвателя” – уеб страници представляващи административна област за управление на Услугите и ползване на техническа поддръжка.

 8. Хостинг” – е услуга по осигуряване на дисково пространство, процесорно време, памет, трафик и съвместима работна среда за Онлайн магазини на сървъри осигурени от Mirchev Ideas.

 9. Пакет” - е набор от Услуги, предлаган от Доставчика стандартно за всички Ползватели или специално за група/категория Ползватели.

 10. "Домейн" е името на домейна, официално регистриран в системата за имена на домейни.

 11. "Право за отстраняване на надписа за авторските права" е услуга по отстраняване от създаденият Онлайн магазин на съобщението за авторски права и връзките към уеб сайтовете на Seliton, Summer Cart и/или Mirchev Ideas от заглавния надпис и долния надпис, единствено в клиентската област на Онлайн магазина.

 12. Клиентска област” – част от Онлайн магазина предназначена за Клиентите на Ползвателя.

 13. Административен панел” - част от онлайн магазина предназначена за Ползвателя, служеща за дистанционно администриране и управление на Онлайн магазина.

 14. Права на интелектуална собственост” са авторски права (имуществени и неимуществени), сродни права, права върху марки, патенти, търговски тайни, know how, производствен опит, права за публикуване, договорни и лицензионни права и всякакви други права на интелектуална собственост, които съществуват или могат да възникнат, както и всяко подновяване и удължаване на тези права.

ІІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Данни за Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: "МИРЧЕВ ИДЕАС" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: Република България, град София 1784, район Младост, ж.к. Младост 1, блок 37, апартамент 29

3. Адрес за упражняване на дейността: град София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев”, № 12, сграда „Бизнес център – Евротур”, ет.5, офис 18

4. Данни за кореспонденция: град София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев”, № 12, сграда „Бизнес център – Евротур”, ет.5, Офис 18 , Email: sales@summercart.com, телефони за връзка 0700 45 155, 0878 422 449, 0882 436 974

5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ДДС номер): BG131135125


 

IV. ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ПАКЕТИТЕ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Доставчикът предоставя Услугите под формата на Пакети, срещу възнаграждение платимо в лева или друга договорена валута и дължимо от Ползвателя, съгласно определения за закупения Пакет начин на плащане или специално договорен начин на плащане.

(2) Доколкото не е обявено друго, цената на всеки Пакет се дължи преди активирането на Онлайн магазина.

(3) Задълженията на Доставчика се изчерпват с посоченото в настоящите Общи условия, условията на закупения Пакет и индивидуалния договор между Доставчика и Ползвателя, ако е сключен такъв.

(4) Всеки Пакет, съответно услугите включени в него, се ограничават със срок, считано от датата на активиране на Онлайн магазина. Срока на договора е срока по отношение на всяка от Услугите записани във фактурата. Ако не е предвидено изрично писмено друго, се счита, че Пакета, съответно Услугите включени в него, са със срок от 1 (един) месец.

(5) Mirchev Ideas може да преустанови предлагането на даден Пакет. Mirchev Ideas може да измени условията за предлаган пакет, като новите условия са валидни считано от публикуването на измененията на сайта на Платформата или известяването на Ползвателя. Измененията не засягат Ползвателите, които са заплатили Пакети към датата на изменението, за заплатения срок.

Чл.5. (1) Ако условията на закупеният Пакет предвиждат плащане на цената за Пакета да става изцяло или на няколко вноски, след активиране на Онлайн магазина, Ползвателят дължи плащане на цената съгласно условията посочени за Пакета. Ако условията на Пакета не фиксират падежи, а само предвиждат отложено плащане на цената, Ползвателят дължи пълното й заплащане в срок не по-късно от 60 (шестдесет) дни от активиране на Онлайн магазина.

(2) Ползвателят се съгласява изрично, че когато не е заплатил в срок цената за Пакета или определена вноска от нея, той не желае да ползва Услугите за срока на забавата и Доставчикът има право незабавно да преустанови изцяло достъпа до Онлайн магазина. Преустановяването на достъпа не спира и не прекъсва сроковете на ползване на Услугите по Пакета.

(3) Неиздаването, неизпращането или неполучаването на фактура или друг документ, не е основание за неплащане на цената на Пакета. Ползвателят се съгласява да получава електронни фактури на имейл адреса, посочен в профила му.

Чл.6 (1) В случаите когато Пакета предвижда пробен период, в който Ползвателят може да се запознае с функциите и възможностите на Онлайн магазина, ако цената за Пакета не се заплати от Ползвателя най-късно в деня следващ изтичането на пробния период то Доставчикът има право незабавно да преустанови изцяло достъпа до Онлайн магазина.

(2) Когато Пакета предвижда пробен период, Ползвателят има право в срока на пробния период да се откаже от ползването на Услугите и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.


 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.7. (1) Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателя включват:

а) услугите по създаване, съхранение, и ползване на Онлайн магазин, на база платформата Seliton / Summer Cart (или за краткост „Услуга Онлайн магазин”) както и Хостинг;

б) услугата по техническа поддръжка на Онлайн магазина;

в) други услуги изрично включени в закупения от Ползвателя Пакет или индивидуалният му договор с Доставчика.

(2) Дизайнът, техническите възможности, включените модули и другите функционалности и харектеристики на Онлайн магазина, Обемът и характеристиките на услугата Хостинг се определят от вида на закупения от Ползвателя Пакет, тези Общи условия, и индивидуалния му договор с Доставчика.

(3) Доставчикът не е длъжен да осигури Интернет свързаност на устройствата на Ползвателите, посредством която същите да получават достъп до Услугите или осигуряването на устройствата и оборудването необход